Navigation

_D2_2260

Daten zum Bild

Titel _D2_2260
Beschriftung Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-NürnbergFachbereich Wirtschafts -und SozialwissenschaftenWiSo Campus Festival zum 100-jährigen Jubiläum29.06.2019©Giulia Iannicelli/FAUinfo@iannicelli.de+491758860094
Information zu Urheberrecht / Lizenz ©Giulia Iannicelli/FAU
Download _D2_2260